Uman Rosh Hashana! Video

Uman

Uman, Rosh Hashanah. Short news video featuring BRI’s Chaim Kramer and Gil Bashe, by journalist Anthony Bartaway. Courtesy of UATV.